Aktuelnosti

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010. godine

Na osnovu odredaba člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.100/06, 116/06), Upravni odbor akcionarskog društva

“TELEFONKABL” a.d. Beograd 

objavljuje
Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010. godine

1. Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB:

“TELEFONKABL” akcionarsko društvo za projektovanje, izgradnju, inženjering i promet, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br.219, matični broj 07016786, PIB:100002900

2. Web site i e-maill adresa: www.tkb.rs tkb@tkb.rs

3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata :

BD 20127/2005 od 21.06.2005. godine

4. Delatnost (šifra i opis):

45210 - grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje

5. Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora:

Boško Bandić, predsednik Upravnog odbora,

Miloš Bandić, član Upravnog odbora,

Srđan Mladenović, član Upravnog odbora,

Vladimir Sekulić, član Upravnog odbora.

Milorad Teofilović, član Upravnog odbora

6. Plan poslovanja za prvo i drugo polugodište 2010. godine sa osvrtom na realizaciju plana u prvom polugodištu

Planom poslovanja za prvo polugodište predviđen je poslovni prihod od 165.700.000 dinara.

Planom poslovanja za drugo polugodište 2010. godine predviđen je poslovni prihod od 172.050.000,00 dinara i bruto dobit od 21.810.000 dinara.

Plan poslovanja za prvo polugodište u 2010. godini ispunjen je sa 51,40%. Uzrok koji je doprineo neostvarenju Plana za prvo polugodište 2010. godine je velika ekonomska kriza koja je prouzrokovala minimalna investiranja od strane velikih investitora Društva.

Primerak ove izjave akcionarsko društvo objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike i istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i organizovanom tržištu, na koje su uključene akcije društva i čini dostupnim na svom veb sajtu.

U Beogradu, 25.10.2010.god.

Predsednik Upravnog odbora

Boško Bandić.s.r.