Aktuelnosti

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011. godine

Na  osnovu  odredaba  člana 5.  Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.100/06, 116/06), Upravni odbor akcionarskog društva

“TELEFONKABL” a.d. Beograd

objavljuje
Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011. godine

1. Poslovno ime, sedište i adresa, matični broj i PIB:
    “TELEFONKABL” akcionarsko društvo za projektovanje, izgradnju, inženjering i
     promet, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br.219, matični broj7016786,PIB:100002900

2. Web site i e-maill adresa: www.tkb.rs tkb@tkb.rs

3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata :
    BD 20127/2005 od 21.06.2005. godine

4. Delatnost (šifra i opis):
    4222 – izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova

5. Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora:
    Boško Bandić, predsednik Upravnog odbora,
    Miloš Bandić, član Upravnog odbora,
    Srđan Mladenović, član Upravnog odbora,
    Vladimir Sekulić, član Upravnog odbora.
    Milorad Teofilović, član Upravnog odbora

6. Planom poslovanja za prvo polugodište predviđen je poslovni prihod od 110.000.000,00
    dinara.
 

Primerak ove izjave akcionarsko društvo objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj
teritoriji  Republike i  istovremeno  dostavlja  Komisiji za  hartije od vrednosti i organizovanom
tržištu, na koje su uključene akcije društva i čini dostupnim na svom veb sajtu.

 

U Beogradu, 10.05.2011.god.

                                                                                    Predsednik Upravnog odbora

                                                                                         Boško Bandić.s.r.