Aktuelnosti

SAZIVANJE REDOVNE XVII SKUPŠTINE AKCIONARA

«T E L E F O N K A B L» a.d.

Matični broj 07016786, šifra delatnosti 4222,

Na  osnovu  člana 64.  Zakona  o  tržištu  hartija  od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS“  br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl. glasnik RS“ br. 100/2006 i 116/2006), „TELEFONKABL“ a.d Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219

o b j a v lj u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE REDOVNE XVII SKUPŠTINE
AKCIONARA «TELEFONKABL» a.d.

Upravni  odbor  “TELEFONKABL” a.d. Beograd,  Bulevar  kralja Aleksandra  219, dana 27.05.2011.godine, doneo je odluku o sazivanju XVII godišnje sednice Skupštine akcionara “TELEFONKABL”a.d. Beograd, koja će se održati dana 29.06.2011.godine, sa početkom u 12 časova, u poslovnoj zgradi “TELEFONKABL”a.d. u Beogradu, u ulici Mlavska bb.
Za sednicu Skupštine predložen je prethodni postupak: otvaranje sednice, izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara, dva overavača zapisnika i tročlane komisije za glasanje, utvrđivanje spiska prisutnihi zastupanih akcionara, punomoćnika i predstavnika udruženja akcionara, utvrđivanje kvoruma.
 Predložen je:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa XVI redovne sednice Skupštine;
3. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora;
4. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora;
5. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju u 2010. godini;
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg računa za 2010. godinu (pojedinačni i konsolidovani);
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2010.godinu;
8. Donošenje odluke o izdavanju akcija bez javne ponude radi zamene postojećih akcija;
9. Donošenje Odluke o izmeni Osnivačkog akta-Odluke o organizovanju “TELEFONKABL” a.d.  Beograd;
10. Izbor članova Upravnog odbora;
11. Utvrđivanje naknade predsedniku i članovima Upravnog odbora;
12. Izbor revizora za reviziju za 2011. godinu;
13. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora;
14. Utvrđivanje naknade revizoru;
15. Utvrđivanje naknade predsedniku i članovima Nadzornog odbora;

        Lista  akcionara  utvrdjuje se  Izvodom iz Centralnog registra na dan 30. 05. 2011.godine. Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika. 

        Pravo glasa na Skupštini  akcionara  Društva, ima akcionar koji poseduje najmanje 500 akcija a akcionari koji imaju manji broj  akcija mogu se udruživati radi postizanja propisanog cenzusa.

        Punomoćnici, odnosano predstavnici udruženja akcionara su dužni da uredna punomoćja za zastupanje dostave  sekretaru  Društva,  najksnije  tri dana  pre održavanja  sednice, lično ili poštom .

        Poziv za XVII redovnu  sednicu  Skupštine  akcionara i obrazac  punomoćja za  zastupanje akcionara, odnosno udruženja akcionara, objavljuje se bez prekida na internet stanici Društva www.tkb.rs, počev od 30.05.2011. godine, a mogu se podići u sedištu  Društva, kod sekretara Društva, svakogradnog dana, u vremenu od 8 do 16 časova.

        Svi zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine ipredlog odluka I na zahtev dobiti kopije u u sedištu Društva u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 219, kod sekretara Društva, svakog radnog dana, u vremenu od 8 do 16 časova.

                                                                                                                 Sekretar Društva
                                                                                                                     Emilija Tijanić, dipl.pravnik