Aktuelnosti

Novi dnevni red za XXIV redovnu sednicu Skupštine "Telefonkabl" a.d. Beograd

 Na osnovu člana 337. stava 4. Zakona o privrednim društvima ("Sužbeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) i člana 34. Statuta “TELEFONKABL” akcionarskog društva za projektovanje, izgradnju, inženjering i promet Beograd, i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS” br. 31/2011)

“TELEFONKABL” a.d. Beograd
objavljuje
NOVI DNEVNI RED
za XXIV redovnu sednicu Skupštine
“TELEFONKABL”a.d. Beograd
zakazanu za 26.06.2018.. godine,

I

Za XXIV redovnu sednicu Skupštine, Odbor direktora “TELEFONKABL”a.d. utvrdio je novi predlog

DNEVNOG REDA

1. Izbor Predsednika Skupštine;
(Predlog na skupštini)

2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;
(Predlog predsedavajućeg na skupštini)

3. Verifikacija zapisnika sa XXIII redovne sednice Skupštine;
( Zapisnik sa redovne XXIII sednice Skupštine)


4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima Društva za 2017. godinu;
( Izveštaj nezavisnog revizora)
( Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora)

5. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2017.godinu;
(Izveštaj nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima)
( Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima)

6. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg računa za 2017.godinu;
(Bilans stanja)
(Bilans uspeha)
(Izveštaj o promenama na kapitalu)
(Izveštaj o tokovima gotovine)
(Statistički aneks)
(Napomene uz finansijske izveštaje)
(Predlog odluke usvajanju finansijskih izveštaja)
(Predlog odluke o usvanju godišnjeg računa)

7. Usvajanje konsolidovanih izveštaja i donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg računa za 2017. godinu;
(Bilans stanja konsolidovani)
(Bilans uspeha konsolidovani)
(Izveštaj o promenama na kapitalu konsolidovani)
(Izveštaj o tokovima gotovine konsolidovani)
(Statistički aneks konsolidovani)
(Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje)
(Predlog odluke usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja)
(Predlog odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg računa)

8. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti utvrđene u godišnjem računu za 2017. god.
(Predlog odluke o raspodeli neraspoređene dobiti utvrđene u godišnje računu za 2017. godinu)

9. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u poslovnoj 2017.godini.
(Predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju u poslovnoj 2017. godini)


10. Izbor revizora za poslovnu 2018. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora.
(Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2018. godinu i predlog naknade za rad)

11. Donošenje odluke o utvrđivanju politike naknada izvršnim direktorima
(Predlog odluke o utvrđivanju politike naknada izvršnim direktorima)

Predlaže se da Skupština donese odluke po svim tačkama Dnevnog reda izuzev tačke 2.

Za donošenje svih odluka glasa ukupno 32.300 običnih akcija koliko je ukupan broj akcija na dan objave ovog poziva, odnosno 24.05.2018.godine.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa.

Glasanje na Skupštini je javno.

Za donošenje odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara odnosno njihovih punomoćnika, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na Dnevnom redu.

II
Materijal za sednicu se može preuzeti sa internet stranice društva www.tkb.rs

Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pisani pozivi za sednicu Skupštine, već se ovaj poziv objavljuje na internet stranici Društva kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze a.d. Beograd.

 

 

GENERALNI DIREKTOR

Boško Bandić