Aktuelnosti

Obaveštenje o prodaji poslovnog prostora u Beogradu u ulici Vojislava Ilića 25

Shodno odredbi čl. 69. st. 9 Zakona o privrednim društvima Telefonkabl ad Beograd obaveštava akcionare i treća lica da je dana 19. novembra 2021. godine izvršena kupoprodaja poslovnog prostora u ulici Vojislava Ilića broj 25, Beograd, te da je privredno društvo Telefonkabl ad Beograd predmetni poslovni prostor prodalo Ljubici Bandić iz Beograda za kupoprodajnu cenu od 167.650,00 eura. Na taj način privredno društvo Telefonkabl ad Beograd je predmetnu nepokretnost koju ne koristi za obavljanje svoje poslovne delatnosti prodalo kupcu za kupoprodajnu cenu koja odgovara tržišnoj ceni predmetne nepokretnosti i na taj način ostvarilo prihod. Kupac Ljubica Bandić je majka generalnog direktora privrednog društva Telefonkabl ad Beograd Miloša Bandića.