Aktuelnosti

Poziv za XIX redovnu sednicu Skupštine "Telefobkabl" a.d.Beograd

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sužbeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i člana 54. Statuta “TELEFONKABL” akcionarskog društva za projektovanje, izgradnju, inženjering i promet Beograd, i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS” br. 31/2011)

 

“TELEFONKABL” a.d. Beograd

objavljuje

P O Z I V

Za XIX redovnu sednicu Skupštine
“TELEFONKABL”a.d. Beograd

I

Javni poziv akcionarima za učešće u radu Skupštine upućuje se na dan 19.04.2013.godine.

II

Sednica Skupštine održaće se u Beogradu, dana 20.05.2013. godine, u sali “TELEFONKABL”-a u ulici Mlavska bb, sa početkom u 12 časova.

III

Za XIX redovnu sednicu Skupštine, Odbor direktora “TELEFONKABL”a.d. utvrdio je predlog

DNEVNOG REDA

1. Izbor Predsednika Skupštine;
    (Predlog na skupštini)

2. Imenovanje komisije za glasanje;
    (Zapisnik vodi sekretar Društva koji imenuje tročlanu Komisiju za glasanje)

3. Verifikacija zapisnika sa XVIII redovne sednice Skupštine;
    (Zapisnik sa redovne XVIII sednice Skupštine)
    (Predlog odluke o verifikaciji zapisnika)


4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima Društva;
    (Izveštaj nezavisnog revizora)
    (Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora)

5. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima;
    (Izveštaj nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima)
    (Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima)

6. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg računa;
    (Bilans stanja)
    (Bilans uspeha)
    (Izveštaj o promenama na kapitalu)
    (Izveštaj o tokovima gotovine)
    (Statistički aneks)
    (Napomene uz finansijske izveštaje)
    (Predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju u 2012. godini)
    (Predlog odluke o usvanju godišnjeg računa)

7. Usvajanje konsolidovanih izveštaja i donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog    godišnjeg računa;
    (Bilans stanja konsolidovani)
    (Bilans uspeha konsolidovani)
    (Izveštaj o promenama na kapitalu konsolidovani)
    (Izveštaj o tokovima gotovine konsolidovani)
    (Statistički aneks konsolidovani)
    (Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje)
    (Predlog odluke usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja)
    (Predlog odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg računa)

8. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti;
    (Predlog odluke o raspodeli neraspoređene dobiti)


9. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u poslovnoj       2012.godini.

    (Izveštaj Odbora direktora o poslovanju u poslovnoj 2012.godini)  

    (Predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju u poslovnoj 2012. godini)

10. Izbor revizora za poslovnu 2013. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora.
     (Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2013. godinu i predlog naknade za rad)

Predlaže se da Skupština donese odluke po svim tačkama Dnevnog reda izuzev tačke 2.

Za donošenje svih odluka glasa ukupno 32.300 običnih akcija koliko je ukupan broj akcija na dan objave ovog poziva, odnosno 19.04.2013.godine.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa.

Glasanje na Skupštini je javno.
Za donošenje odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara odnosno njihovih punomoćnika, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na Dnevnom redu.

IV

Materijal za sednicu se može preuzeti sa internet stranice društva www.tkb.rs

V

Skupštinu čine svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 10.05.2013. godine.

Akcionari imaju jedan glas po akciji.

VI

Akcionari Društva koji imaju najmanje 32 akcije imaju pravo da lično učestvuju u radu Skupštine ili da ovlaste određena lica da u njihovo ime učestvuju u radu Skupštine ili da glasaju u odsustvu.

Akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 32 akcije imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Ovde možete preuzeti formular punomoćja i formular za glasanje u odsustvu. Predloženi formulari nisu obavezući ali sadržina punomoćja i glasanja u odsustvu mora biti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno najkasnije do 17.05.2013. godine. Kopija punomoćja može se dostaviti lično sekretaru Društva u poslovnim prostorijama u sedištu Društva na adresi Bulevar kralja Aleksandra br.219 ili putem pošte adresirano na TELEFONKABL 11050 Beograd, ulica Bulevar kralja Aleksandra br.219.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koji imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:
- ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno ime,  broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice,    odnosno poslovno ime, matični broj i sedište ako je domaće pravno lice, odnosno poslovno    ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne alineje;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

VII

Akcionari Društva, odnosno njihovi punomoćnici imaju pravo da glasaju o pitanjima iz Dnevnog reda i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na Dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo podnošenja predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na Dnevni red i dobijanje odgovora.

VIII

Dan akcionara je 10.05.2013.godine. Akcionari koji su na ovaj dan na spisku akcionara Društva na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

Akcionar koji je na spisku akcionara na dan 10.05.2013. godine ima pravo da, na osnovu pisanog zahteva dobije spisak akcionara u elektronskoj ili pisanoj formi, sledećeg radnog dana od dana primljenog zahteva.

Akcionar sa spiska akcionara na dan akcionara koji nakon tog dana prenese akcije na treće lice zadržava pravo da učestvuje u radu Skupštine.

 IX

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke Dnevnog reda sednice za raspravljanje ili odlučivanje, pod uslovom da predlog za raspravljanje obrazlože, odnosno da uz predlog za odlučivanje dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu Dnevnog reda može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice.

X

Obaveštavamo Vas da sa internet stranice Društva www.tkb.rs, odnosno sa ovog poziva možete preuzeti formular za davanje punomoćja, formular za glasanje u odsustvu, materijal za sednicu i predloge odluka sa obrazloženjem.

XI

Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pisani pozivi za sednicu Skupštine, već se ovaj poziv objavljuje na internet stranici Društva kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze a.d. Beograd.

  

SEKRETAR DRUŠTVA

Emilija Tijanić,dipl.pravnik