Aktuelnosti

Poziv za XXXIII redovnu sednicu Skupštine akcionara

 Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sužbeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 34. Statuta “TELEFONKABL” akcionarskog društva za projektovanje, izgradnju, inženjering i promet Beograd, (u daljem tekstu: Društvo) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS” br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020)


“TELEFONKABL” a.d. Beograd
objavljuje
P O Z I V
za XXXIII redovnu sednicu Skupštine
“TELEFONKABL”a.d. Beograd

I
Javni poziv akcionarima za učešće u radu Skupštine upućuje se na dan 24.05.2021. godine.

II
Sednica Skupštine održaće se u Beogradu, dana 24.06.2020. godine, u sali “TELEFONKABL”-a u ulici Bulevar kralja Aleksandra br.219, sa početkom u 10 časova.
.
III
Za XXXIII redovnu sednicu Skupštine, Odbor direktora “TELEFONKABL”a.d. utvrdio je predlog

DNEVNOG REDA

1. Izbor Predsednika Skupštine;
(Predlog na sednici Skupštine)

2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;
(Predlog predsedavajućeg na Skupštini)

3. Verifikacija zapisnika sa XXXII vanredne sednice Skupštine;
( Zapisnik sa vanredne XXXII sednice Skupštine)

4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta ‘’Telefonkabl’’a.d.
( Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta )

5. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija
( Predlog Odluke o sticanju sopstvenih akcija )

6. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima Društva za 2020. godinu;
( Izveštaj nezavisnog revizora)
( Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora)

7. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg računa za 2020. godinu;
(Bilans stanja)
(Bilans uspeha)
(Izveštaj o promenama na kapitalu)
(Izveštaj o tokovima gotovine)
(Statistički aneks)
(Napomene uz finansijske izveštaje)
(Predlog odluke usvajanju finansijskih izveštaja)
(Predlog odluke o usvanju godišnjeg računa)


8. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti utvrđene u godišnjem računu za 2020. god.
(Predlog odluke o raspodeli neraspoređene dobiti utvrđene u godišnje računu za 2020. godinu)


9. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u poslovnoj 2020. godini.
(Predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju u poslovnoj 2020. godini)


10. Izbor revizora za poslovnu 2021. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora.
(Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2021. godinu i predlog naknade za rad)

11. Donošenje odluke o politici zarada izvršnih direktora.
(Predlog odluke o politici zarada izvršnih direktora)


Predlaže se da Skupština donese odluke po svim tačkama Dnevnog reda izuzev tačke 2.

Za donošenje svih odluka glasa ukupno 19.766 običnih akcija koliko je ukupan broj akcija sa pravom glasa na dan objave ovog poziva, odnosno 24.05.2020. godine. Sopstvene akcije koje je Društvo steklo od svojih akcionara kupovinom, ukupno 4.191 akcija, su bez prava glasa.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa.

Glasanje na Skupštini je javno.

Za donošenje odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara odnosno njihovih punomoćnika, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na Dnevnom redu.

IV
Materijal za sednicu se može preuzeti sa internet stranice društva www.tkb.rs

V
Skupštinu čine svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 14.06.2021. godine a koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Akcionari imaju jedan glas po akciji.

VI
Akcionari Društva koji imaju najmanje 32 akcije imaju pravo da lično učestvuju u radu Skupštine ili da ovlaste određena lica da u njihovo ime učestvuju u radu Skupštine ili da glasaju u odsustvu.

Akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 32 akcije imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Ovde možete preuzeti formular punomoćja i formular za glasanje u odsustvu. Predloženi formulari nisu obavezući ali sadržina punomoćja i glasanja u odsustvu mora biti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno najkasnije do 21.06.2021. godine. Kopija punomoćja može se dostaviti lično u sedištu Društva ili putem pošte adresirano na TELEFONKABL 11050 Beograd, ulica Bulevar kralja Aleksandra br.219.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koji imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:
- ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište ako je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne alineje;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.


VII
Akcionari Društva, odnosno njihovi punomoćnici imaju pravo da glasaju o pitanjima iz Dnevnog reda, osim akcionara kojim je na osnovu zakona ovo pravo isključeno, pravo na učešće u raspravi o pitanjima na Dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo podnošenja predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na Dnevni red i dobijanje odgovora.

VIII
Dan akcionara je 14.06.2021. godine. Akcionari koji su na ovaj dan na spisku akcionara Društva na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

Akcionar koji je na spisku akcionara na dan 14.06.2021. godine ima pravo da, na osnovu pisanog zahteva dobije spisak akcionara u elektronskoj ili pisanoj formi, sledećeg radnog dana od dana primljenog zahteva.

Akcionar sa spiska akcionara na dan akcionara koji nakon tog dana prenese akcije na treće lice zadržava pravo da učestvuje u radu Skupštine.

IX
Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke Dnevnog reda sednice za raspravljanje ili odlučivanje, pod uslovom da predlog za raspravljanje obrazlože, odnosno da uz predlog za odlučivanje dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu Dnevnog reda može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice.
X
Obaveštavamo Vas da sa internet stranice Društva www.tkb.rs, odnosno sa ovog poziva možete preuzeti formular za davanje punomoćja, formular za glasanje u odsustvu, materijal za sednicu i predloge odluka sa obrazloženjem.

XI
Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pisani pozivi za sednicu Skupštine, već se ovaj poziv objavljuje na internet stranici Društva kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

 

 

IZVRŠNI DIREKTOR

Miloš Bandić