Aktuelnosti

Poziv za XXXIV vanrednu sednicu Skupštine akcionara

 

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sužbeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 34. Statuta “TELEFONKABL” akcionarskog društva za projektovanje, izgradnju, inženjering i promet Beograd, (u daljem tekstu: Društvo) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020)

 

“TELEFONKABL” a.d. Beograd
objavljuje
P O Z I V
za XXXIV vanrednu sednicu Skupštine akcionara

I
Javni poziv akcionarima za učešće u radu Skupštine upućuje se na dan 06.07.2021.godine.

II
Sednica Skupštine održaće se u Beogradu, dana 28.07.2021. godine, u sali “TELEFONKABL”-a u ulici Bulevar kralja Aleksandra br. 219, sa početkom u 10 časova.
.
III
Za XXXIV vanrednu sednicu Skupštine, Odbor direktora “TELEFONKABL”a.d. utvrdio je predlog

DNEVNOG REDA

1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;
(Imenovanje vrši predsednik skupštine izabran na poslednjoj redovnoj sednici, sa mandatom do naredne redovne sednice)

2. Verifikacija zapisnika sa XXXIII redovne sednice Skupštine;
(Zapisnik sa XXXIII redovne sednice Skupštine)
3. Donošenje odluke o politici zarade izvršnog direktora
(Predlog odluke o politici zarada izvršnog direktora)
4. Donošenje odluke o razrešenju direktora
(Predlog odluke o razrešenju direktora)
5. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta
(Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta)


Predlaže se da Skupština donese odluke po tačkama 3, 4 i 5 Dnevnog reda.

Za donošenje odluke glasa ukupno 23.957 običnih akcija koliko je ukupan broj akcija sa pravom glasa, na dan objave ovog poziva, odnosno 28.07.2021. godine. Sopstvene akcije koje je Društvo steklo, ukupno 4.191 akcija, su bez prava glasa.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa.
Za donošenje odluka po svim tačkama Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara odnosno njihovih punomoćnika, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na Dnevnom redu.

IV
Materijal za sednicu se može preuzeti sa internet stranice društva www.tkb.rs

V
Skupštinu čine svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 18.07.2021. godine.

Akcionari imaju jedan glas po akciji.

VI
Akcionari Društva koji imaju najmanje 32 akcije imaju pravo da lično učestvuju u radu Skupštine ili da ovlaste određena lica da u njihovo ime učestvuju u radu Skupštine ili da glasaju u odsustvu.

Akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 32 akcije imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Ovde možete preuzeti formular punomoćja i formular za glasanje u odsustvu. Predloženi formulari nisu obavezući ali sadržina punomoćja i glasanja u odsustvu mora biti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar ili punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno najkasnije do 25.07.2021. godine. Kopija punomoćja može se dostaviti lično u sedištu Društva ili putem pošte adresirano na TELEFONKABL a.d. 11050 Beograd, ulica Bulevar kralja Aleksandra br.219.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koji imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:
- ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište ako je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne alineje;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

 

VII
Akcionari Društva, odnosno njihovi punomoćnici imaju pravo da glasaju o pitanjima iz Dnevnog reda i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na Dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo podnošenja predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na Dnevni red i dobijanje odgovora.

VIII
Dan akcionara 18.07.2021. .godine. Akcionari koji su na ovaj dan na spisku akcionara Društva na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

Akcionar koji je na spisku akcionara na dan 18.07.2021. godine ima pravo da, na osnovu pisanog zahteva dobije spisak akcionara u elektronskoj ili pisanoj formi, sledećeg radnog dana od dana primljenog zahteva.

Akcionar sa spiska akcionara na dan akcionara koji nakon tog dana prenese akcije na treće lice zadržava pravo da učestvuje u radu Skupštine.

IX
Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti dodatne tačke Dnevnog reda sednice za raspravljanje ili odlučivanje, pod uslovom da predlog za raspravljanje obrazlože, odnosno da uz predlog za odlučivanje dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu Dnevnog reda može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

X
Obaveštavamo Vas da sa internet stranice Društva www.tkb.rs, odnosno sa ovog poziva možete preuzeti formular za davanje punomoćja, formular za glasanje u odsustvu, materijal za sednicu i predloge odluka sa obrazloženjem.

XI
Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pisani pozivi za sednicu Skupštine, već se ovaj poziv objavljuje na internet stranici Društva kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

 

GENERALNI DIREKTOR

Miloš Bandić