Aktuelnosti

Poziv za XXXVIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara

 

 

 

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 34. Statuta “TELEFONKABL” akcionarskog društva za projektovanje, izgradnju, inženjering i promet Beograd, (u daljem tekstu: Društvo) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. glasnik RS” br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020)


“TELEFONKABL” a.d. Beograd
objavljuje
P O Z I V
za XXXVIII vanrednu sednicu Skupštine
“TELEFONKABL”a.d. Beograd

I
Javni poziv akcionarima za učešće u radu Skupštine upućuje se na dan 02.12.2022. godine.

II
Sednica Skupštine održaće se u Beogradu, dana 26.12.2022. godine, u sali “TELEFONKABL”-a u ulici Bulevar kralja Aleksandra br.219, sa početkom u 10 časova.
.
III
Za XXXVIII vanrednu sednicu Skupštine, direktor “TELEFONKABL”a.d. utvrdio je predlog

DNEVNOG REDA


1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;
(Predlog predsedavajućeg na Skupštini)

2. Verifikacija zapisnika sa XXXVII redovne sednice Skupštine;
( Zapisnik sa redovne XXXVII sednice Skupštine)

3. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti;
(Predlog odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti)

4. Donošenje odluke isplati bonusa direktoru
(Predlog Odluke o isplati bonusa direktoru)

 

Predlaže se da Skupština donese odluke po tačkama Dnevnog reda broj 2, 3 i 4.

Za donošenje svih odluka glasa ukupno 19.047 običnih akcija koliko je ukupan broj akcija sa pravom glasa na dan objave ovog poziva, odnosno 02.12.2022. godine.
Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa.
Glasanje na Skupštini je javno.

Za donošenje odluke po tačkama 2 i 4 potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, a za donošenje odluke po tački 3. potrebna je, na osnovu odredbe člana 471. stava 4. Zakona o privrednim društvima, tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem za obe tačke dnevnog reda.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na Dnevnom redu.

IV
Materijal za sednicu se može preuzeti sa internet stranice društva www.tkb.rs

V
Skupštinu čine svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 16.12.2022. godine, a koji poseduju akcije sa pravom glasa.
Akcionari imaju jedan glas po akciji.

VI
Akcionari Društva koji imaju najmanje 32 akcije imaju pravo da lično učestvuju u radu Skupštine ili da ovlaste određena lica da u njihovo ime učestvuju u radu Skupštine ili da glasaju u odsustvu.

Akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 19 akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Ovde možete preuzeti formular punomoćja i formular za glasanje u odsustvu. Predloženi formulari nisu obavezući ali sadržina punomoćja i glasanja u odsustvu mora biti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno najkasnije do 23.12.2022. godine. Kopija punomoćja može se dostaviti lično u sedištu Društva ili putem pošte adresirano na TELEFONKABL 11050 Beograd, ulica Bulevar kralja Aleksandra br.219.
Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koji imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:
- ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište ako je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne alineje;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

VII
Akcionari Društva, odnosno njihovi punomoćnici imaju pravo da glasaju o pitanjima iz Dnevnog reda, osim akcionara kojim je na osnovu zakona ovo pravo isključeno, pravo na učešće u raspravi o pitanjima na Dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo podnošenja predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na Dnevni red i dobijanje odgovora.

VIII
Dan akcionara je 16.12.2022. godine. Akcionari koji su na ovaj dan na spisku akcionara Društva na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

Akcionar koji je na spisku akcionara na dan 16.12.2022. godine ima pravo da, na osnovu pisanog zahteva dobije spisak akcionara u elektronskoj ili pisanoj formi, sledećeg radnog dana od dana primljenog zahteva.

Akcionar sa spiska akcionara na dan akcionara koji nakon tog dana prenese akcije na treće lice zadržava pravo da učestvuje u radu Skupštine.

IX
Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu direktoru Društva predložiti:

1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

X
Obaveštavamo Vas da sa internet stranice Društva www.tkb.rs, odnosno sa ovog poziva možete preuzeti formular za davanje punomoćja, formular za glasanje u odsustvu, materijal za sednicu i predloge odluka sa obrazloženjem.

XI
Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pisani pozivi za sednicu Skupštine, već se ovaj poziv objavljuje na internet stranici Društva kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

 

 

Direktor ‘’Telefonkabl’’ a.d

Miloš Bandić